top of page
Klauzula obowiązku informacyjnego | Polityka prywatności
  1. Informuję, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Angelika Wilkoszyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  Polilinia Design Angelika Wilkoszyńska w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem pracownia@poliliniadesign.pl.

  2. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu i  udzielenia informacji na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Tobą oraz udzielenia informacji.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla udzielenia informacji, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa bądź też do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub żądania ich usunięcia.

  6. Masz prawo:

- do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

- do żądania sprostowania danych,

- do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

- do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,

- do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,

- do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez Administratora danych zasad przetwarzania danych.

 7. Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

bottom of page